Concello da Estrada

Trámites

Imposto sobre actividades económicas - IAE

Que é ?É un tributo que grava a realización de actividades empresariais, profesionais e artísticas.
Quen ten que pagalo ?

As empresas ou sociedades civís que realicen algunha desas actividades, cando a cifra de negocios no ano 2000 sexa superior a 1 millón de euros.

Segundo o artigo 83 da Lei de Facendas Locais, estan exentos :
-As persoas físicas (comerciantes, profesionais, artistas, etc.).
-As empresas ou sociedades civís que inicien o exercicio da súa actividade en territorio español, durante os dous primeiros períodos impositivos deste imposto en que se desenvolva a mesma.

Hai algunha bonificación ?As bonificacións son as previstas no artigo 89 da Lei de Facendas Locais.
Como se tramita ?Os trámites varían segundo se trate dunha :
– Alta ou Baixa no Imposto.
– Modificación de elementos tributarios.
Solicitude exención ou bonificacion 
Canto custa ?Segundo a Lei 39/88 de Facendas Locais, as cotas anuais resultan de aplicar as Tarifas do Imposto aprobadas por R.D.L. 1175/1990 e o RDL 1259/1991 un coeficiente de ponderación que varía entre o 1,29 e o 1,31 segundo a cifra de negocios do suxeito pasivo.
Cando hai que pagalo ?Calendario do Contribuinte.
Como se paga ?– Nas oficinas do ORAL – Av. Benito Vigo, 51 – A Estrada.
– Mediante Domiciliación bancaria.
Onde podo atopar máis información ?Na Lei de Facendas Locais – artigos 79 a 92
– Consultando a Ordenanza fiscal.

Scroll ao inicio
Skip to content