Concello da Estrada

Trámites

Facenda

Facenda e Contas

 • Ordenanza nº. 01  Imposto sobre bens inmobles – I.B.I.
 • Ordenanza nº. 02  Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
 • Ordenanza nº. 03  Imposto sobre o incremento de valor dor terreos de natureza urbana (plusvalia)
 • Ordenanza nº. 04  Imposto sobre construccións, instalacións e obras
 • Ordenanza nº. 05  Imposto sobre actividades económicas – I.A.E.
 • Ordenanza nº. 06  Taxa pola expedición de documentos administrativos
 • Ordenanza nº. 07  Taxa pola licencia de apertura de establecemento.
 • Ordenanza nº. 08  Taxa por licencias e autorización de autotaxi
 • Ordenanza nº. 09  Taxa de sumidoiros
 • Ordenanza nº. 10  Taxa de recollida e tratamento do lixo.
 • Ordenanza nº. 11  Taxa por licencias urbanisticas.
 • Ordenanza nº. 12  Taxa por ocupación de subsolo de terreos de uso público municipal.
 • Ordenanza nº. 13  Taxa pola apertura de gabias, calicatas, e calas en terreos de uso público municipal
 • Ordenanza nº. 14  Taxa pola ocupación de terreos de úso público municipal con mercadorias, materiais de construcción, refugallos, valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas.
 • Ordenanza nº. 15  Taxa por entradas de vehiculos a traves das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehiculos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase.
 • Ordenanza nº. 16  Taxa por ocupación do voo de toda clase de vías públicas municipais con elementos constructivos pechados, terrazas, miradores, etc..
 • Ordenanza nº. 17  Taxa por tendidos, tuberias e galerias para as conducción de enerxía electrica, auga, etc. .
 • Ordenanza nº. 18  Taxa por ocupación de terreos de uso público municipal con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa.
 • Ordenanza nº. 19  Taxa pola instalación de quioscos na via pública.
 • Ordenanza nº. 20  Taxa pola instalación de postos, barracas e casetas de venda, etc.
 • Ordenanza nº. 21  Taxa pola instalación de portadas, escaparates e vitrinas.
 • Ordenanza nº. 22  Taxa por depositos e aparellos distribuidores de combustible e, en xeral, de calquera artigo ou mercadoría en terreo de uso público municipal.
 • Ordenanza nº. 23  Taxa pola instalación de anuncios ocupando terreos de dominio público municipal.
 • Ordenanza nº. 26  Taxa por servicios de casas de baños, duchas, piscinas, instalacións deportivas e outros servicios análogos.
 • Ordenanza nº. 27  Taxa polos servicios prestados no Conservatorio Profesional e Escola de Música Municipal.
 • Ordenanza nº. 28  Taxa pola utilización de columnas, carteis e outras instalacións municipais análogas para a exhibición de anuncios.
 • Ordenanza nº. 29  Taxa por recollida, retirada, transporte e custodia de vehículos e outros obstáculos na vía pública.
 • Ordenanza nº. 30  Prezo público pola prestación de servicios de axuda no fogar.
 • Ordenanza nº. 31  Prezo público por prestación de servicios no Teatro Principal.
 • Ordenanza nº. 32  Taxa pola celebración de Matrimonios Civís.
 • Ordenanza nº. 34  Prezo publico pola asistencia e estancia en residencias, albergues, garderías infantís e outros establecementos de natureza análoga.
 • Ordenanza nº. 35  Taxa pola prestación do servicio de prevención e extinción de incendios, auxilio e salvamento de persoas e bens e outros análogos.
 • Ordenanza nº. 36  Ordenanza Municipal reguladora da licencia pola tenencia de animais potencialmente perigosos, do seu rexitro, e das taxas pola prestación de tales servicios
 • Ordenanza nº. 37  Reguladora dos Prezos públicos pola subministración de catálogos, libros e outro material para a divulgación das actividades municipais
 • Ordenanza nº. 38  Reguladora dos Prezos públicos por servizos ou actividades promovidos polo concello de A Estrada nas áreas de cultura, deporte, xuventude e servizos sociais

Scroll ao inicio
Skip to content