Concello da Estrada

Trámites

Expedición de documentos administrativos

Que é ?

A solicitude que se fai no Concello para :
– a expedición de documentos tales como certificados, copias, actas, expedientes, …,
– a cotexa de documentos, bastanteo de poderes.
– a busca de documentos nos arquivos municipais.
– a transmision de licenzas de apertura de establecementos ou
urbanísticas sen variación das condicións obxectivas das mesmas.
– a emisión de informes urbanísticos, testificais, …

Quen o pode solicitar ?

Calquera persoa que acredite un lexítimo interese.

Que documentos hai que achegar ?

Unha solicitude.

Prégase a achega de canta información ou antecedentes faciliten a busca ou expedición da información requirida.

Canto custa ?

Varía segundo o tipo de información solicitada.
A tarifa detallada figura no artigo 6 da Ordenanza correspondente.

Cando se pode solicitar ?

Sempre.

Como e onde se pode solicitar ?

No Rexistro Xeral de Entrada do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.

Canto tempo tarda a resposta ?

Varía segundo a petición solicitada.

Scroll ao inicio
Skip to content