Concello da Estrada

Trámites

Taxa pola utilización de columnas, carteis e outras instalacións municipais

Que é ?A utilización de columnas, carteis ou outras instalacións municipais para a exhibición de anuncios.
Quen o pode solicitar ?Calquera persoa física ou xurídica interesada.
Que documentos hai que
aportar ?
– Unha solicitude asinada.
– Memoria que deberá conter como mínimo unha descrición dos contidos, medios e características técnicas dos materiais empregados así como da súa seguridade.
Canto custa ?O que se indica no anexo da Ordenanza fiscal reguladora.
As formas de pagamento poden consultarse no artigo 9 de dita Ordenanza.
Cando se pode facer ?Sempre.
Onde se solicita ?No Rexistro Xeral de Entrada do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.
Canto tempo tarda a resposta ?Un máximo de 15 días.
Que documentación entrega o Concello ?– Unha copia da resolución adoptada.
– Recibo de pagamento das taxas.
Outras informacións de intereseO solicitante deberá cumprir as normas de seguridade vixentes.
Cómpre consultar tamén Instalación de anuncios en terreos de dominio público municipal.

 

Scroll ao inicio
Skip to content