Concello da Estrada

Trámites

Taxa pola instalación de portadas, escaparates e vitrinas

Que é ?A utilización, aproveitamento ou ocupación do subsolo de terreos de dominio publico municipal mediante
Quen o pode solicitar ?Calquer persoa física ou xurídica interesada.
Que documentos hai que
achegar?
– Unha solicitude asinada.
– Un plano co detalle da superficie do aproveitamento solicitado e a súa situación dentro do termo municipal.
Canto custa ?O que se indica no anexo da Ordenanza fiscal reguladora.
Cando se pode facer ?En calquera momento.
Onde se solicita ?No Rexistro Xeral de Entrada do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.
Canto tempo tarda a resposta ?Un máximo de 15 días.
Que documentación entrega o Concello ?– Unha copia da resolución adoptada.
– Recibo de pagamento das taxas.
Outras informacións de intereseO solicitante debera cumprir as normas de seguridade vixentes en cada momento.

 

Scroll ao inicio
Skip to content