Concello da Estrada

Trámites

Licenza de apertura de establecementos

Que é ?É a comprobación que realiza o Concello se as actividades industriais e mercantís reunen as condicións de sanidade, salubridade, seguridade e calesquera outras esixidas na regulamentación vixente con motivo da apertura, variación ou ampliación das mesmas.
Quen o ten que solicitar ?Calquera persoa física ou xurídica que desexe abrir unha actividade ou ben a amplie ou modifique.
Que documentación hai que presentar ?

Varía segundo se trate dunha actividade clasificada como Inocua, MINP ( Molestas, Insalubres, Nocivas ou Perigosas ) ou incluída no Regulamento de Espectáculos Públicos de 1982.

– Actividade Inocua:

– a) Unha solicitude debidamente cumprimentada.
– b) Fotocopia do NIF do titular. Se se trata dunha persoa xurídica fotocopia do C.I.F., da escritura de constitución, modificacións posteriores, e poderes e D.N.I. do solicitante.
– c) Fotocopia da Declaración de Alta no Imposto sobre Actividades Económicas.
– d) …
– e) ..
– f) …
– g) Xustificación cumprimento da normativa en materia de accesibilidade ( Lei 8/97 e Decreto 35/2000).
os documentos dos apartados d), e) e f) serán orixinais e estarán asinados por facultativo competente e visados polo Colexio Profesional correspondente.

– Actividade MINP ou incluída no Rex. de Espectáculos Públicos de 1982 :
….Canto custa ?A cantidade correspondente segundo o artigo 6 da Ordenanza
Cando hai que solicitalo ?Sempre
Como e onde se presenta ?No Rexistro Xeral de Entrada do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.
Canto tempo tarda a resposta ?Inocuas : 25 días aprox.
Clasificadas : 2 meses aprox.
Máis información … Ordenanza fiscal reguladora da taxa.
R.A.M.I.N.P. Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
R.E.P.A.R. Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

 

Scroll ao inicio
Skip to content