Concello da Estrada

Trámites

Auga - Alta no servizo

Que é ?Contratar co concello o subministro do servizo de auga, de conformidade coas condicións fixadas na Ordenanza correspondente.
Quen o ten que solicitar ?Os propietarios, ocupantes ou usuarios das vivendas e locais situados nas zonas donde se presta o servizo ( na actualidade no casco urban e na parroquia de Codeseda ).
Que documentos hai que achegar ?Unha solicitude asinada polo interesado/a.
Plano de situación do inmoble, indicando o lugar donde se desexa instalar o contador.
Plano das instalacións interiores existentes
Boletín de instalación segundo o modelo da Consellería de Industria e Comercio.
Número de contador de auga.
Canto custa ?

– Alta ( a percibir dunha soa vez )
Cobraranse 18,80 € por cada acometida que se faga no inmoble, por cada vivenda ou local independente.
En concepto de Garantía o solicitante deberá constituír un depósito de :
Usos domésticos : 31,30€ ou 62,50 €, segundo se trate do propietario ou inquilino do inmoble.
Usos industriais : 62,50€ ou 125€, segundo se trate do propietario ou inquilino do inmoble.
Obras en construción : 125 €.

A tarifa por consumos figura no Anexo da Ordenanza correspondente, así como a bonificación do 50 % establecida para parados ou xubilados que cumpran determinadas condicións.

Cando se pode solicitar ?Sempre.
Como e donde se pode solicitar ?No Rexistro Xeral de Entrada do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.
Canto tempo tarda a resposta ?Inmediata

Scroll ao inicio
Skip to content