Concello da Estrada

Servizos

O Punto Limpo

Aos efectos de proceder á recollida de materiais de desfeito (ferros, electrodomésticos, colchóns, sofás, e outros útiles metálicos) para depositar no punto limpo do noso Concello co fin de facilitar o transporte aos veciños e veciñas.

Que a recollida levarase a cabo instando aos interesados que cumpran as seguintes condicións:

1. É imprescindible que toda persoa que queira solicitar este servizo chame ao teléfono 986-570030.

2. Toda persoa que chame debe dar o seu nome, enderezo, teléfono e especificar o material a depositar (en ningún caso se recollerá material sen antes chamar ao teléfono citado anteriormente).

3. A data de recollida seralles comunicada telefonicamente. Cabe recordar que non se pode depositar estes materiais ata a data sinalada para a súa recollida.

puntolimpo2

O Concello da Estrada amosa a súa preocupación polo medio ambiente, por iso conta cun centro de recollida de lixo como é un punto limpo. Os Puntos Limpos son recintos situados no entorno das cidades, vilas e aldeas e que teñen o obxectivo fundamental de servir ós cidadáns como centro de achega voluntaria para a recollida selectiva dos residuos producidos no ámbito domiciliario.

Para tirar residuos no PUNTO LIMPO, pódese facer por conta propia, todos os xoves e venres de 9:00 a 13:00 e os sábados de 10:00 a 13:00 e de 16:00 a 19:00, situado no lugar de Penerada (Ouzande) detrás do Matadoiro Municipal.

puntolimpo6

A recollida selectiva consiste na separación en orixe de residuos limpos e na recollida destes residuos en colectores separados.

 • As vantaxes da recollida selectiva son:
 • Aforro de materia prima
 • Aforro de enerxía
 • Menor contaminación das industrias no proceso de fabricación
Os residuos depositaranse nos diferentes colectores de recollida selectiva:
 contverde    Iglú verde: vidro (tarros, frascos, botellas)
 contazul    Iglú azul: papel e cartón. (caixas de cereais, galletas, xornais, revistas, …)
 contamarelo    Iglú amarelo: envases metálicos (latas de conservas, de refrescos, etc), de plástico      (deterxente, auga, etc), brick (zume, leite, etc).

Obxectivos dos Puntos Limpos

Créanse puntos centralizados para o depósito por parte dos cidadáns daqueles residuos recollidos selectivamente para os que sexa necesaria unha xestión específica, polo seu tamaño, residuos voluminosos, ou a súa composición, pilas, disolventes e outros materiais. Os obxectivos principais destas instalacións son:

 • Recuperar os materiais contidos nos residuos para a súa reciclaxe, coma o papel, vidro, metais, etc.
 • Evitar o vertido incontrolado de entullos e residuos voluminosos coma mobles ou electrodomésticos.
 • Separar os residuos xerados nos fogares que representen un risco para o medio ambiente coma os medicamentos, pilas, pinturas, etc.
 • Redución do volume dos residuos a tratar ou eliminar nos vertedoiros controlados, co que aumenta a vida útil dos existentes.

O punto limpo é un recinto de recollida e xestión de residuos producidos no ámbito domiciliario. (para os residuos producidos no ámbito industrial, a Xunta conta cos Centros Verdes).

puntolimpo3

Actividades realizadas no Punto Limpo:

O punto limpo é unha instalación de agrupamento de residuos domiciliarios no que se levan a cabo as seguintes actividades:

 • Control e recepción de residuos á chegada ao Centro.
 • A clasificación e agrupación dos residuos de natureza compatible.
 • A expedición dos residuos ata as diferentes instalacións de reciclaxe de cada un deles.

Residuos admisibles no Punto Limpo:

 • Vidro (iglú)
 • Papel (iglú)
 • Cartón (iglú)
 • Bricks, latas, envases.
 • Madeira.
 • Metais: aluminio, ferro, cobre, aceiro inoxidable, etc
 • Plásticos.
 • Téxtil limpo

Voluminosos

 • Electrodomésticos
 • Útiles, mobles, colchóns, somieres, caixas portas e marcos, etc
 • Entollos inertes de obra.

Tóxicos e perigosos

 • Aceites vexetais de cociña e minerais dos coches.
 • Baterías de automóbil.
 • Disolventes.
 • Pilas.
 • Esprays / aerosois
 • Radiografías
 • Tubos fluorescentes.
 • Pinturas e disolventes

Residuos non admisibles

 • Materiais sen clasificar
 • Rodas
 • Urelita con amianto.
 • Materia orgánica.
 • Zapatos e roupa sucia
 • Residuos infecciosos, clínicos, biosanitarios ou citotolóxicos.
 • Residuos radioactivos (Pararraios…)
 • Residuos industriais de grandes e medianas empresas.
 • Residuos agrícolas ou gandeiros.
 • Residuos xerados por actividades mineiras ou extractivas
 • Produtos procedentes de decomisados
 • Calquera outro residuo que non sexa facilmente identificable e clasificable na categoría de admisible.

Consellos para a separación colectiva

 • Cómpre ter especial coidado cos fluorescentes e as lámpadas de mercurio. Procura que non se rompan durante o traslado, xa que se trata de residuos moi perigosos.
 • No caso dos disolventes, pinturas e vernices existe a prohibición formal de mesturar as substancias con outras de características diferentes.
 • Procura ser coidadoso ao transportar frigoríficos e outros electrodomésticos con CFC’s para evitar que se rompa o seu circuito de refrixeración. Os CFC’s son altamente contaminantes.
 • Nunca mestures os aceites de motor con outro tipo de aceites.
 • Procura evitar que os medicamentos se humedezan.
 • Os aerosois non deben de desmontarse. Deposítaos enteiros no colector correspondente.
 • Nos colectores verdes pode depositarse calquera tipo de vidro: botellas, tarros, etc. Na planta de tratamento retíranselle os restos de cortiza, papel ou metais para proceder á súa reciclaxe. Tira o vidro directamente ao iglú, sen bolsa.
 • Debes tirar os bricks no colector amarelo, xunto cos plásticos e as latas. Deposítaos nunha bolsa plástica pechada para que non se verta o seu contido.
 • O papel e o cartón van ao colector azul, directamente ou nunha bolsa de papel.
 • Se un residuo ten materiais que pertencen a diferentes categorías, debes separalos para botalos ao colector que corresponda.

Mantén limpo a túa vila, utiliza o Punto Limpo.

 puntolimpo4  puntolimpo5

Descargar Regulamento

Scroll ao inicio
Skip to content