Concello da Estrada

Trámites

Descarga de impresos

Solicitudes de exención no imposto sobre vehículos modelo A: Solicitude de exención no imposto sobre vehículos (para a 1ª vez) modelo B: Idem, con solicitude de devolución de ingresos (vehículos adquiridos no propio exercicio). modelo C: Idem, con renuncia á exención anterior (2ª vez e seguintes).

Solicitude FacturasModelo de instancia de facturas

ModeloInstancia

Modelo Solicitude Portelo Único

Modelo de solicitude do certificado de recoñecemento da existencia de obrigas pendentes de pago a cargo do Concello da Estrada

Modelos Comunicacións previas para Obras:

Comunicación previa de primeira ocupación/utilización de edificación.

Comunicación previa dun acto de ocupación, transformación, construción, edificación e uso do solo/subsolo non suxeito a licenza urbanística municipal.

Comunicación previa acceso a finca.

Comunicación previa canalización de auga cruzando pista e-ou ao longo da mesma.

Comunicación previa para a execución de novo peche en solo de núcleo rural.

Comunicación previa peche-valado-cerramento de sebes ou de postes e arame en solo rústico.

Comunicación previa peche-valado-cerramento de sebes ou de postes e arame en solo urbanizable delimitado.

Comunicación previa peche-valado-cerramento de sebes ou de postes e arame en solo urbanizable non delimitado.

Comunicación previa peche-valado-cerramento de sebes ou de postes e arame en solo urbano consolidado.

Comunicación previa peche-valado-cerramento de sebes ou de postes e arame en solo urbano non consolidado.

Comunicación previa transmision de lic. actividade ou cambio titularidade.

Comunicación previa de inicio de actividade, sen cambio de uso, en local que non precisa obra.

Solicitude licenza obra Maior.

Scroll ao inicio
Skip to content