Concello da Estrada

Trámites

Anuncios

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA - DESAFECTACIÓN CAMIÑO PÚBLICO EN ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LAGARTÓNS

18 de abril de 2024

O Concello Pleno, na súa sesión celebrada en data 01.02.2024, previos os informes e trámites preceptivos, aprobou inicialmente a desafectación do tramo de camiño público de titularidade municipal radicado entre as leiras núms. 60, 61 e agrupadas 62, 63 e 64 da Zona de Concentración Parcelaria de Lagartóns (de 142,00 m² de superficie), declarándoo provisionalmente como ben patrimonial en calidade de parcela sobrante.

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA - DESAFECTACIÓN CAMIÑO PÚBLICO EN BARCALA

18 de abril de 2024

O Concello Pleno, na súa sesión celebrada en data 01.02.2024, previos os informes e trámites preceptivos, aprobou inicialmente a desafectación do tramo de camiño público de titularidade municipal que discorre entre as leiras núms. 569, 570, e remata no linde coa núm. 568 da Zona de Concentración Parcelaria de Barcala (de 130,00 m² de superficie), declarándoo provisionalmente como ben patrimonial en calidade de parcela sobrante.

ANUNCIO DA APROBACIÓN INICIAL DO ESTUDO DE DETALLE PARA PARCELAS RESIDENCIAIS DO ÁMBITO SUD-R06-AVENIDA DE MARÍN

14 de decembro de 2023

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 13.11.2023, adoptou, entre outros, o acordo de aprobar inicialmente o documento do Estudo de Detalle para parcelas residenciais do ámbito SUD-R06-Avda. de Marín, redactado e asinado dixitalmente polo arquitecto, D. Alejandro Trigo Castro, en data 25.10.2023 (sen visado colexial).

Este acordo determina a suspensión do procedemento de outorgamento de licenzas de parcelación de terreos, edificación e demolición no ámbito do territorio obxecto do mesmo no caso en que as novas determinacións do mesmo supuxesen a modificación da ordenación urbanística vixente.

PARQUE EÓLICO MONTE XESTEIROS (EXPEDIENTE IN661A 2010/5-4)

11 de agosto de 2023

RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental, as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico), en concreto, das instalacións do parque eólico Monte Xesteiros, situado no concello da Estrada, na provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2010/5-4).

Scroll ao inicio
Skip to content