Concello da Estrada

Orzamentos 2022

APROBACIÓN INICIAL E EXPOSICIÓN PÚBLICA ORZAMENTOS 2022

Aprobados inicialmente na sesión plenaria do 3 de febreiro de 2022 o orzamento municipal, plantilla e adscrición de postos de traballo para o exercicio 2022, quedan expostos ao público na Intervención municipal para que, durante o prazo de quince días, os interesados poidan examinalos e presentar reclamacións ante o Pleno, cos efectos establecidos no artigo 169.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo R. Decreto Lexislativo 2/2004. A Estrada a 4 de febreiro de 2022.

0.- ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL

1.- MEMORIA ALCALDÍA

2.- INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO

3.- RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS

4.- RESUMO DO ORZAMENTO DE INGRESOS

5.- ANEXO DE INVESTIMENTOS

6.- ANEXO DE BENEFICIOS FISCAIS

7.- ESTADO DA DÉBEDA

Scroll ao inicio
Skip to content