Concello da Estrada

Trámites

Ocupación da vía pública con mercadorías, materiais de construcción, ...

Que é ?A autorización para a ocupación de terreos de uso público municipal con mercadorías, materiais de construción, refugallos, valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas.
Quen o pode solicitar ?Calquera persoa física ou xurídica interesada.
Que documentos hai que
achegar?
– Unha solicitude asinada.
– Memoria con plano, detalle da superficie do aproveitamento e da súa situación dentro do termo municipal.
– Medidas de seguridade previstas.
– Xustificante de pagamento do importe da taxa en calidade de depósito previo.
Canto costa ?A tarifa cos distintos tipos e zonas de de ocupación figura no anexo da Ordenanza fiscal reguladora.
Cando se pode facer ?En calquera momento.
Onde se solicita ?No Rexistro Xeral de Entrada do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.
Canto tempo tarda a resposta ?De 7 a 30 días.
Que documentación entrega o Concello ?– Unha copia da resolución adoptada.
– Unha vez autorizada ou concedida a licenza de aproveitamento, entenderase prorrogada mentres non se presente a declaración de baixa polo interesado.
– No caso de denegarse a autorización, os interesados poderán solicitar a devolución da taxa ingresada en calidade de depósito previo.
Outras informacións de intereseO solicitante deberá cumprir as normas de seguridade e demais regulacións vixentes en cada momento.

 

Scroll ao inicio
Skip to content