Subvencións

Concello da Estrada convoca programa de axudas municipais á creación de empresas 2021

24 Marzo 2021

Poderán acollerse a estas axudas o empresariado individual e as pequenas e medianas empresas (pemes), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020 (enténdese por inicio da actividade a alta no imposto de actividades económicas -IAE-).

 

Requisitos xerais que deben cumprir as empresas beneficiarias:

1. Que a empresa teña o seu domicilio fiscal e social na Estrada.

2. Que a empresa sexa viable técnica, económica e financeiramente.

3. Que sexa unha empresa de nova creación dentro dos tres sectores produtivos. Considéranse incluídos neste concepto os traspasos de negocios que non teñan vinculación familiar.

4. Que nin a empresa nin ningunha das súas persoas socias teñan débedas coa Seguridade Social, coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) nin co Concello da Estrada.

 

As axudas son a fondo perdido e a súa finalidade é subvencionar parte dos gastos da posta en marcha e do funcionamento da empresa. O importe máximo destas axudas é de 2 000 € por empresa e a axuda non poderá superar a contía total do investimento inicial realizado polas persoas promotoras.

 

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación das presentes bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (do 25 DE MARZO AO 9 DE ABRIL DE 2021)

 

ACCEDE ÁS BASES: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/03/24/2021012593

 

Para tramitar a axuda a través da SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DA ESTRADA: Entra a través de Google Chrome, AQUÍ: https://aestrada.sedelectronica.gal/info.0 

 

Preme en INSTANCIA XERAL unha vez a teñas cuberta, sube como documentos adxuntos os anexos que se relacionan cubertos e asinados.

 

Se tes calquera dúbida na tramitación da axudas chámanos ao teléfono 986 677 740

 

 

 

Axudas Municipais á Creación de Empresas 2020

13 Abril 2020
*AS AXUDAS TRAMITARANSE A TRAVÉS DA SEDE ELECTRÓNICA, CUMPRIMENTANDO UNHA INSTANCIA XERAL Á QUE SE LLE ENGADIRÁN COMO DOCUMENTOS ADXUNTOS, OS ANEXOS DE SOLICITUDE.
 
*Debe facerse a través de Google Chrome.
 
 
PARA PRESENTAR A SOLICITUDE DE FORMA PRESENCIAL, DEBERASE PEDIR CITA PREVIA CHAMANDO AO TELÉFONO 986 677 740
 
 
O PRAZO DE SOLICITUDE COMEZA O MARTES 14  E EXTÉNDESE ATA O LUNS 27 DE ABRIL (10 DÍAS HÁBILES)
 
 
A presente disposición ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar as axudas municipais para o fomento da creación de empresas no concello da Estrada para o ano 2020.
Este programa de axudas, da Concellería de Promoción Económica, Emprego e Comercio, ten a finalidade de colaborar de maneira activa na xeración de emprego no noso municipio, apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Concello da Estrada convoca axudas municipais á creación de empresas 2019

16 Abril 2019

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO ANO 2019 DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS

 

Empresas beneficiarias

Poderán acollerse a estas axudas o empresariado individual e as pequenas e medianas empresas (pemes), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2018 (enténdese por inicio da actividade a alta no imposto de actividades económicas -IAE-).

 

Requisitos xerais que deben cumprir as empresas beneficiarias:

1. Que a empresa teña o seu domicilio fiscal e social na Estrada.

2. Que a empresa sexa viable técnica, económica e financeiramente.

3. Que sexa unha empresa de nova creación dentro dos tres sectores produtivos. Considéranse incluídos neste concepto os traspasos de negocios que non teñan vinculación familiar.

4. Que nin a empresa nin ningunha das súas persoas socias teñan débedas coa Seguridade Social, coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) nin co Concello da Estrada.

5. Non poderán obter a condición de beneficiarias o empresariado e as pemes que concorran nalgunha das circunstancias previstas no artigo 10, apartados 2 e 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

 

Tipo, contías das axudas e gastos subvencionables

 

As axudas son a fondo perdido e a súa finalidade é subvencionar parte dos gastos da posta en marcha e do funcionamento da empresa. O importe máximo destas axudas é de 2.000€ por empresa e a axuda non poderá superar a contía total do investimento inicial realizado polas persoas promotoras.

 

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días, contados desde o día seguinte ao da publicación das presentes bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

 

PRAZO: DE 17 DE ABRIL AO 3 DE MAIO

 

FORMA DE PRESENTACIÓN:

1.- Se é persoa física poderao presentar directamente no Rexistro do Concello da Estrada en horario de 9.00 horas á 14.00 horas ou telemáticamente a través da sede electrónica tal e como se indica no seguinte apartado.

2.- Se é persoa xurídica, deberá presentar a solicitude obrigatoriamente a través da sede electrónica seguindo os seguintes pasos:

  • Recoméndase facer a presentación a través de Google Chrome.
  • Premer na SEDE ELECTRÓNICA Clicar en INSTANCIA XERAL
  • Encher todos os campos da instancia xeral ( se quen presenta a solicitude actúa en calidade de REPRESENTANTE , acreditar dita condición segundo o establecido no artigo 5 da Lei de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
  • Os ANEXOS de solicitude así como a documentación relativa á solicitude da axuda subiranse como documentos que se xuntan á Instancia Xeral.

 

Para calquera dúbida poden chamar ao departamento de emprego do Concello da Estrada en horario de 9.00 a 14.00 horas no 986 677 740 ou 986 570 030

 

 

 

 

 

Axudas municipais para o fomento da creación de empresas no Concello da Estrada para o ano 2018

23 Marzo 2018

A presente disposición ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar as axudas municipais para o fomento da creación de empresas no concello da Estrada para o ano 2018.

 

Empresas beneficiarias

Poderán acollerse a estas axudas o empresariado individual e as pequenas e medianas empresas (pemes), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017(enténdese por inicio da actividade a alta no imposto de actividades económicas -IAE-).

 

Requisitos xerais que deben cumprir as empresas beneficiarias

1. Que a empresa teña o seu domicilio fiscal e social na Estrada.

2. Que a empresa sexa viable técnica, económica e financeiramente.

3. Que sexa unha empresa de nova creación dentro dos tres sectores produtivos. Considéranse incluídos neste concepto os traspasos de negocios que non teñan vinculación familiar.

4. Que nin a empresa nin ningunha das súas persoas socias teñan débedas coa Seguridade Social, coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) nin co Concello da Estrada.

5. Non poderán obter a condición de beneficiarias o empresariado e as pemes que concorran nalgunha das circunstancias previstas no artigo 10, apartados 2 e 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

 

O importe máximo destas axudas é de 2 000 € por empresa e a axuda non poderá superar a contía total do investimento inicial realizado polas persoas promotoras.

 

As accións incluídas nesta convocatoria financiaranse con cargo á asignación orzamentaria 433.489.04 do orzamento municipal para o ano 2018, cun importe total de 24 000 €.

 

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días, contados desde o día seguinte ao da publicación das presentes bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

 

Prazo: 10 de abril de 2018

 

 BASES:  http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/03/23/2018009042

 

*NOTA PARA A TRAMITACIÓN DA AXUDA POLA VÍA TELEMÁTICA: As persoas que tramiten esta axuda pola vía telemática deberán a través da sede electrónica cubrir a instancia xeral que está dispoñible e subir estos anexos como documentación adxunta ao igual que o resto da documentación que se solicita.

Os anexos facilítanse en formato word para que resulte máis sinxela a súa tramitación pero recoméndase que se suban á sede electrónica en formato PDF para evitar calquera cambio de marxes etc.

 

Para resolver calquera dúbida poden as persoas interesadas poñerse en contacto co departamento de emprego do Concello da Estrada no teléfono 986 677 740, no 986 570 030 ( ext. 4226) ou a través do enderezo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

 

 

 

 

Convocatoria de subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas

29 Xaneiro 2018

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o período 2018-2019.

Beneficiarias:

a) Microempresas e pequenas empresas situadas en zonas rurais. Para estes efectos, a definición de pequena empresa é a que resulta do Regulamento (UE) núm. 651/2014, do 17 de xuño, pola que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (TFUE).

b) Persoas físicas que residan nunha zona rural.

c) Titulares ou membros dunha unidade familiar dunha explotación agraria que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación.

 

Requisito para tódolos casos: haber sido constituídas antes do 1 de xaneiro de 2018.

 

Proxectos subvencionables:

a) Industrias, fábricas e locais destinados á produción de bens e materiais. Non obstante o anterior, os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación.

b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do proceso de transformación e/ou comercialización derivado dos investimentos non estea incluído no anexo I do Tratado de funcionamento da Unión Europea (TFUE). Non obstante o anterior, para este sector de actividade excluiranse aqueles proxectos cun orzamento elixible superior a 60.000 €.

c) Prestación de servizos en calquera sector económico, con exclusión das empresas de servizos de maquinaria agrícola e forestal e das empresas de servizos enerxéticos.

d) Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade, granxas-escola...).

e) Actividades de ocio, recreativas e deportivas.

f) Artesanía e actividades artesanais.

g) Actividades baseadas na innovación tecnolóxica e no comercio electrónico

h) Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial e veterinaria.

i) Comercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do TFUE

 

Prazo de solicitude: 1 mes

 

Orde: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180129/AnuncioO90-271217-0001_gl.pdf

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1