Facenda

Facenda e Contas

 • Ordenanza nº. 37  Reguladora dos Prezos públicos pola subministración de catálogos, libros e outro material para a divulgación das actividades municipais
 • Ordenanza nº. 38  Reguladora dos Prezos públicos por servizos ou actividades promovidos polo concello de A Estrada nas áreas de cultura, deporte, xuventude e servizos sociais
 • Ordenanza nº. 36  Ordenanza Municipal reguladora da licencia pola tenencia de animais potencialmente perigosos, do seu rexitro, e das taxas pola prestación de tales servicios
 • Ordenanza nº. 28  Taxa pola utilización de columnas, carteis e outras instalacións municipais análogas para a exhibición de anuncios.
 • Ordenanza nº. 34  Prezo publico pola asistencia e estancia en residencias, albergues, garderías infantís e outros establecementos de natureza análoga.
 • Ordenanza nº. 18  Taxa por ocupación de terreos de uso público municipal con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa.
 • Ordenanza nº. 35  Taxa pola prestación do servicio de prevención e extinción de incendios, auxilio e salvamento de persoas e bens e outros análogos.

Axuda

 • Ordenanza nº. 15  Taxa por entradas de vehiculos a traves das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehiculos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase.

Axuda

 • Ordenanza nº. 13  Taxa pola apertura de gabias, calicatas, e calas en terreos de uso público munici
 • Ordenanza nº. 16  Taxa por ocupación do voo de toda clase de vías públicas municipais con elementos constructivos pechados, terrazas, miradores, etc..
 • Ordenanza nº. 27  Taxa polos servicios prestados no Conservatorio Profesional e Escola de Música Municipal.
 • Ordenanza nº. 26  Taxa por servicios de casas de baños, duchas, piscinas, instalacións deportivas e outros servicios análogos.
 • Ordenanza nº. 29  Taxa por recollida, retirada, transporte e custodia de vehículos e outros obstáculos na vía pública.
 • Ordenanza nº. 22  Taxa por depositos e aparellos distribuidores de combustible e, en xeral, de calquera artigo ou mercadoría en terreo de uso público municipal.
 • Ordenanza nº. 24  Taxa por servicios de distribución de auga, gas, electricidade e outros abastecementos públicos incluídos os dereitos de enganche de liñas e colocación e utilización de contadores e instalacións analogas, cando ditos servicios ou subministros sexan prestados por entidades locais.
 • Ordenanza nº. 23  Taxa pola instalación de anuncios ocupando terreos de dominio público municipal.
 • Ordenanza nº. 25  Taxa por servicios de matadoiros, lonxas e mercados, asi como a carrexa de carnes.
 • Ordenanza nº. 03  Imposto sobre o incremento de valor dor terreos de natureza urbana (plusvalia)
 • Ordenanza nº. 14  Taxa pola ocupación de terreos de úso público municipal con mercadorias, materiais de construcción, refugallos, valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas.

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1