Taxa pola licenza de apertura de establecemento

Que é ? É a comprobación que realiza o Concello se as actividades industriais e mercantís reunen as condicións de sanidade, salubridade, seguridade e calesquera outras esixidas na regulamentación vixente con motivo da apertura, variación ou ampliación das mesmas.
Quen o ten que solicitar ? Calquera persoa física ou xurídica que desexe abrir unha actividade ou ben a amplie ou modifique.
Que documentación hai que presentar ? Varía segundo se trate dunha actividade clasificada como Inocua, MINP ( Molestas, Insalubres, Nocivas ou Perigosas ) ou incluída no Regulamento de Espectáculos Públicos de 1982.

- Actividade Inocua:

- a) Unha solicitude debidamente cumprimentada.
- b) Fotocopia do NIF do titular. Se se trata dunha persoa xurídica fotocopia do C.I.F., da escritura de constitución, modificacións posteriores, e poderes e D.N.I. do solicitante.
- c) Fotocopia da Declaración de Alta no Imposto sobre Actividades Económicas.
- d) ...
- e) ..
- f) ...
- g) Xustificación cumprimento da normativa en materia de accesibilidade ( Lei  8/97 e Decreto 35/2000).
Os documentos dos apartados d), e) e f) serán orixinais e estarán asinados por facultativo competente e visados polo Colexio Profesional correspondente.

- Actividade MINP ou incluída no Rex. de Espectáculos Públicos de 1982 : 
Canto custa ? A cantidade correspondente segundo o artigo 6 da Ordenanza
Cando hai que solicitalo ? Sempre
Como e onde se presenta ? No Rexistro Xeral de Entrada do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.
Canto tempo tarda a resposta ? Inocuas : 25 días aprox.
Clasificadas : 2 meses aprox.
Máis informacion ... - Ordenanza fiscal reguladora da taxa.
- R.A.M.I.N.P. Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
- R.E.P.A.R. Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1