Ocupación de voo de toda clase de vías públicas

Que é ? A utilización, aproveitamento ou ocupación do voo de toda clase de vías públicas municipais mediante elementos construtivos pechados, terrazas, miradores, balcóns, marquesiñas, toldos, paraventos, e outras instalaccións semellantes voadizas sobre a vía pública ou que sobresain da liña da fachada.
Quen o pode solicitar ? Calquera persoa física ou xurídica interesada.
Que documentos hai que
aportar ?
- Unha solicitude asinada.
- Un plano da instalación e o detalle da superficie do aproveitamento solicitado e a súa situación dentro do termo municipal.
Canto costa ? O que se indica no anexo da Ordenanza fiscal reguladora.
Cando se pode facer ? En calquera momento.
Onde se solicita ? No Rexistro Xeral de Entrada do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.
Canto tempo tarda a resposta ? Un máximo de 15 días.
Que documentación entrega o Concello ? - Unha copia da resolución adoptada.
- Recibo de pagamento das taxas.
Outras informacións de interese O solicitante debe cumprir as normas de seguridade vixentes en cada momento.

Data de actualización: 01/05/2003

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1