Recollida e Tratamento de Lixo - Alta no servizo

Que é ? A recollida e tratamento de lixos domiciliarios e residuos sólidos urbanos de vivendas, aloxamentos e locais ou establecementos onde se exerzan actividades industriais, comerciais, profesionais, artísticas e de servizos e unha prestación de recepción obrigatoria.

Considérase lixo domiciliario e residuos sólidos urbanos os restos e desperdicios de alimentación ou detritos procedentes da limpeza normal dos locais ou vivendas.

Exclúense de tal concepto os residuos de tipo industrial, entullos de obras, detritos humanos, materias e materiais contaminados, corrosivos, perigosos, e que a súa recollida ou vertido esixa a adopción de especiais medidas hixiénicas, profilácticas ou de seguridade

Os materiais voluminosos son obxecto dun servizo especial publicitado a través de Bandos, nos que se indica as datas e condicións de uso do mesmo.
Quen o pode solicitar ? As persoas físicas ou xurídicas que ocupen ou utilicen as vivendas ou locais situados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas nos que se preste o servizo, xa sexa a título de propietario ou de usufrutuario, habitacionista, arrendatario ou incluso de precario.
Onde se solicita ? Nas Oficinas Xerais do Concello.
Que documentos hai que
presentar ?
Solicitude de alta dirixida ao Sr. Alcalde-Presidente do Concello.
Canto custa ? As tarifas para as vivendas e locais de aplicación nas zonas urbanas e rural figuran no artigo 6 da ordenanza correspondente

Existen bonificacións do 50 % para parados ou xubilados que cumpran determinadas condicións e do 95% para as persoas inscritas no Padrón de Beneficencia Municipal.
Cando se pode solicitar ? En calquer momento.
Outra información de interese Pola súa comodidade, suxerímoslle a conveniencia de cumprimentar o impreso de domiciliacion bancaria.
- Baixa no servizo de recollida de lixo.
Servizos de suministro de auga e sumidoiros.
- Na zona urbana o recibo ten periodicidade bimestral e comprende xunto coa taxa de recollida de lixo, a da auga e a da rede de sumidoiros. Na zona rural o recibo e semestral.
Ordenanza fiscal da taxa de recollida e tratamento de lixo.

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1