Servizo de Axuda no Fogar

Que é ? Apoio ás familias que presentan problemas para o coidado dalgún dos seus membros e/ou realización das tareafs domésticas, proporcionándolles a atención no propio fogar.
Actividades que se prestan:
 - De coidado e atención persoal :
   Hixiene persoal.
   Axuda para levantarse e deitarse
   Axuda para vestirse e comer
   Compaña
 - De tipo doméstico
   Limpeza da casa
   Facer a cama
   Preparación de comida
   Lavado, pasado do ferro e repaso da roupa
Quen o pode solicitar ? - Menores que precisen atención cando seus pais estean incapacitados dalgún xeito para o exercicio das súas funcións.
- Minusválidos que coa axuda facilitada poidan manter a súa valía persoal.
- Familias que precisen dun apoio para atender algún membro da mesma.
- Incapacitados pola súa condición social.
Onde se solicita ? Nas oficinas dos Servizos sociais na planta baixa da Casa do Concello
Que documentos hai que
presentar ?
- Solicitude de Axuda a Domicilio, facilitada polo Servizos Sociais do Concello.
- Fotocopia do D.N.I.
- Fotocopia da Cartilla Asistencia Sanitaria.
- Informe médico.
- Xustificantes de ingresos económicos.
- Fotocopia da Declaración da Renda.
- Certificado de Bens, expedido pola Delegación de Facenda.
- Xustificantes de todas as contas ou depósitos bancarios.
- Certificado de empadroamento individual e familiar.
Canto custa ? O prezo do servizo e as porcentaxes de subvención ( que poden chegar á totalidade do prezo ) poden consultarse no artigo 3 da correspondente Ordenanza fiscal.
Cando se pode solicitar ? En calquera momento.
Que documentación entrega o Concello ? - Xustificante de presentación da solicitude.
- Comunicación da resolución.
Máis información Nas oficinas dos Servizos Sociais do Concello.
   Praza da Constitución.
   Teléfono 986.57.32.65.
   36680 A Estrada.
Na sección de Servizos Sociais
Na correspondente Ordenanza Fiscal

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1