Calendario do contribuinte

Imposto - Taxa Prezo Público

 

Datas Pagamento Voluntario

 

Lugar

Imposto sobre Vehículos de tracción mecánica

 

do 1 de abril ó 15 de xuño

*Remisión o banco dos recibos domiciliados: o día 10 de abril. 

 

  Recadación Municipal e Entidades Colaboradoras

Imposto sobre Actividades Económicas (I.A.E.)

 

    ORAL Av. Benito Vigo, 47 - baixo 36680 A Estrada Tlf. 986.57.02.62 e Entidades Colaboradoras

Imposto sobre Bens Inmobles (I.B.I.)

 

Do 1 de xullo ao 2 de setembro

 

ORAL Av.Benito Vigo, 47 - baixo 36680 A Estrada Tlf. 986.57.02.62 e Entidades colaboradoras

 

Auga.

Recollida lixo en zona urbana.

Sumidoiros.

 

4º trimestre 2012:

do 1 de marzo ó 15 de maio.

1º trimestre 2013:

do 1 de xuño ó 15 de agosto.

2º trimestre 2013:

do 1 setembro ó 15 de novembro.

3º trimestre 2013:

do 1 de decembro ó 15 de febreiro do 2014

*Remisión o banco dos recibos domiciliados: o día 10 dos primeiros dos meses de pagamento.

 

  Recadación Municipal e Entidades Colaboradoras

Recollida lixo no rural.

 

do 1 de setembro ó 15 de novembro

*Remisión o banco dos recibos domiciliados: o día 10 de setembro.

 

 

Recadación Municipal e Entidades Colaboradoras

Entradas de Vehículos.

Instalación de toldos.

Parada de vehículos de aluguer.

 

    Recadación Municipal e Entidades Colaboradoras

Reserva de aparcadoiros exclusivos - taxis

 

do 1 de xuño ó 16 de agosto

*Remisión o banco dos recibos domiciliados: o día 10 de xuño.

 

   

Entrada de vehículos a través de beirarrúas - vados

 

do 1 de xuño ó 16 de agosto

*Remisión o banco dos recibos domiciliados: o día 10 de xuño.

 

   

Ocupación de voo - toldos

 

1 de xuño ó 16 de agosto

*Remisión o banco dos recibos domiciliados: o día 10 de xuño.

 

   

Mercado Martínez Anido

 

1º semestre 2013: do 1 de maio ó 15 de xullo

2º semestre 2013: do 1 de novembro ó 15 de xaneiro de 2014
*Remisión o banco dos recibos domiciliados: o día 5 do primeiro dos meses de pagamento.

 

   

Mercado Praza da Feira

 

1º semestre 2013 do 1 de maio ó 15de xullo

2º semestre 2011 do 1 de novembro ó 15 de xaneiro de 2014

*Remisión o banco dos recibos domiciliados: o día 10 do primeiro dos meses de pagamento.

 

   

Mercado de Abastos

 

5º bimestre 2012: do 1 de xaneiro ó 15 de marzo.

6º bimestre 2012: do 1 de marzo ó 15 de maio.

1º bimestre 2013: do 1 de maio ó 15 de xullo.

2º bimestre 2013: do 1 de xullo ó 15 de setembro.

3º bimestre 2013: do 1 de setembro ó 15 de novembro.

4º bimestre 2013: do 1 de novembro ó 15 de xaneiro de 2014
*Remisión o banco dos recibos domiciliados: o día 10 do primeiro dos meses de pagamento.

 

   

Outras Taxas e Prezos Públicos:

Licenzas, servizos e ocupaciós da vía pública ...

 

Nas datas sinaladas na notificación   Dpto. de Tesourería

 

Taxa - Imposto

Prazo

Data Inicio Cómputo

Lugar

 • Declaracións de plusvalía por transmisións inter vivos.
30 días Escritura notarial Serv. Económicos do Concello
 • Declaracións de plusvalía por herdanza ou legado
6 meses Pasamento causante Serv. Económicos do Concello
Antes da primeira matriculación Recadación Municipal
 • Baixas de vehículos
Dentro do trimestre natural no que se produza a baixa Xefatura de Tráfico
10 días anteriores Inicio actividade Rexistro Axencia Estatal de Admón.Tributaria
30 días Data de cesamento Rexistro Axencia Estatal de Admón.Tributaria
 • Variacións elementos tributarios
Un mes Data da variación Rexistro Axencia Estatal de Admón.Tributaria
 • Altas de novas construcións e outras variacións de orde físico dos inmobles
2 meses Día seguinte á data de remate das obras Oficinas do Catastro (Delegación de Facenda)
 • Variacións de orde xurídico dos inmobles
2 meses Data da escritura ou documento no que se formalice a variación Oficinas do Catastro (Delegación de Facenda)
 • Variacións de natureza económica dos inmobles
  Día seguinte ao outorgamento da autorización administrativa facultando o cambio de uso ou destino Oficinas do Catastro (Delegación de Facenda)
 • Recurso de reposición contra actos de xestión tributaria
1 mes Día seguinte á notificación da resolución obxecto do recurso Rexistro Xeral do Concello, Correos ou outro Rexistro Público
 • Altas de taxas de establecementos onde se realicen actividades económicas
Ata o día anterior ao inicio da actividade Rexistro Xeral do Concello
 • Baixas de taxas de establecementos onde se realicen actividades económicas
Ata o último día do ano natural no que se produza Rexistro Xeral do Concello
 • Variacións de datos de taxas de establecementos onde se realicen actividades económicas
Ata o último día do ano natural no que se produza Rexistro Xeral do Concello

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1