Anuncios

Aprobación inicial do Estudo de Detalle das rúas Waldo Álvarez Insúa e Padrón do Concello da Estrada, de promoción municipal

16 Agosto 2013

Anuncio de aprobación definitiva da Ordenanza do Estacionamento de Horario Limitado

02 Agosto 2013

Anuncio da aprobación da Ordenanza Reguladora do estacionamento de horario limitado

19 Xuño 2013

Faise público o Acordo a efectos de que os interesados poidan consultar o expediente na Secretaría Xeral do Concello, e realizar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas no prazo de 30 días, a contar dende o seguinte ao da publicación do presente no Boletín Oficial da Provincia.

Descargar anuncio

Descargar borrador da ordenanza

Estudo de Detalle de esquina Avda. / Fernando Conde con 2ª Travesía

11 Abril 2013

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria celebrada o día 25.02.13, aprobou inicialmente o Estudo de Detalle de esquina Avda. / Fernando Conde con 2ª Travesía, A Estrada, provincia de Pontevedra, promovido por D. José Manuel Canicoba Rodríguez (asinado polo arquitecto, D. Juan C. Picáns Villar,  visado en data 28.01.13)

Ler Máis

Deslinde administrativo do camiño comunal radicado en A Somoza ( Castro Ramiro )

10 Xaneiro 2013

O Concello Pleno, na súa sesión ordinaria de data 13 de decembro de 2012, entre outros acordos e previos os informes e trámites preceptivos, aprobou, de oficio, o exercizo contraditorio dunha acción de deslinde administrativo do camiño comunal radicado en A Somoza ( Castro Ramiro ), concretamente, entre as edificacións sitas na finca catastral nº 36017A154000020000RT ( parcela 2, polígono 154 ) e na nº 36017A154000030000RF ( parcela 3, polígono 154 ); en sede do inescusable deber de defensa municipal do seu patrimonio.

Descargar información.

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1