Anuncios

Anuncio información pública - Resolución núm. 2018-0108

09 Febreiro 2018

Previos os informes e trámites preceptivos, en data 29 de xaneiro de 2018, o Alcalde ditou a súa Resolución núm. 2018-0108, en virtude da que aprobou inicialmente o proxecto dos Estatutos e das Bases de Actuación relativos á Xunta de Compensación a constituír en sede do Plan Parcial do sector de solo urbanizable delimitado SUD-R06-Avda. de Vigo ( promovido por Dna. María del Carmen, D. Alejandro e D. Juan José Sobrino Granja, e Sol de Salema, S.L. - actualmente, Iberian Retail Parks, S.L. ).

Descargar pdf.

 

 

 

 

 

 

Aprobación inicial do regulamento de organización e funcionamento do servizo socioeducativo municipal "Espazo Concilia A Estrada"

24 Xaneiro 2018

Con data de 4 de xaneiro de 2018 procedeuse polo Pleno da Corporación á aprobación inicial do Regulamento de Organización do Servizo Socioeducativo “Espazo Concilia A Estrada”.

 

Faise público o Acordo a efectos de que os interesados poidan consultar o expediente no Departamento de Servizos Sociais do Concello, e realizar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas, no prazo de 30 días hábiles, a contar dende o seguinte ao de publicación do presente no Boletín Oficial da Provincia.

 

De non presentarse reclamacións ou suxestións dentro de prazo, o Acordo, ata entón provisional, entenderanse definitivamente adoptado, procedéndose á publicación no BOP do texto íntegro da Ordenanza modificada.

 

Descargar pdf.

 

 

 

 

Anuncio "Encomenda da xestión da programación do Teatro Principal para o ano 2018"

15 Xaneiro 2018

Descargar pdf.

 

 

 

Aprobación definitiva do acordo de modificación da ordenanza reguladora do aparcamento de horario limitado

11 Xaneiro 2018

Descargar pdf.

 

 

 

Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles

13 Novembro 2017

Vista a proposta da Alcaldía-Presidencia de data 09/10/2017.

 

Visto o artigo 62.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,  polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, que dispón:

“As ordenanzas fiscais poderán regular unha exención a favor dos bens de que sexan titulares os centros sanitarios de titularidade pública, sempre que estean directamente afectados ao cumprimento dos fins específicos dos referidos centros. A regulación dos restantes aspectos substantivos e formais desta exención establecerase na ordenanza fiscal.”

Visto o interese da Alcaldía-Presidencia deste Concello de favorecer as inversións das Administracións competentes en materia sanitaria neste Concello, co fin de mellorar as instalacións existentes na actualidade no termo municipal.

Visto que o artigo 4 (Exencións) da vixente Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles non recolle unha exención polo motivo indicado no artigo 62.3 do TRLHL.

Visto o informe emitido pola Secretaría municipal con data 10/10/2017.

Visto o informe da Intervención municipal de data 18/10/2017.

Visto o Ditame acadado pola Comisión Informativa de Facenda e Especial de Contas en sesión celebrada o 26/10/2017.

 

ACORDAMOS:

Primeiro. Engadir o apartado e), dentro do artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles coa seguinte redacción:

Establécese unha exención a favor dos bens que sexan titulares dos Centros sanitarios de titularidade pública, sempre que os mesmos estean directamente afectados ao cumprimento dos fins específicos de ditos Centros. Para a concesión da exención requirirase a previa solicitude do interesado na que se relacionen, con indicación da súa referencia catastral, os bens para os que se solicita a exención e se xustifique a titularidade do mesmo polo Centro sanitario, e a súa afección directa aos fins sanitarios de ditos Centros.

Segundo. Publicar o anuncio deste Acordo no Taboleiro de Anuncios da Sede Electrónica e páxina web municipal, así como no Boletín Oficia da Provincia de Pontevedra, aos efecto de que os interesados poidan presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas no prazo de 30 días, a contar a partires do seguinte á publicación do anuncio no BOP.

Terceiro. Tralo preceptivo trámite de información pública e, de non presentarse reclamacións ou suxestións dentro de prazo, o Acordo, ata entón provisional, entenderase definitivamente adoptado, procedéndose a publicar no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o texto íntegro da nova Ordenanza.

Cuarto. Facultar ao Sr. Alcalde para subscribir e asinar toda clase de documentos relacionados con este asunto.

 

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1