Anuncios

Información pública pola cesión dunha finca na parroquia de Ribeira para ser destinada ao uso de cemiterio

15 Febreiro 2021

Tras a tramitación oportuna, no Pleno do Concello de A Estrada, en sesión celebrada o día 21 de Decembro de 2020, adoptou por unanimidade o seguinte acordo: a cesión gratuíta ao Arzobispado de Santiago de Compostela do ben inmoble: Finca 500 do polígono 4 destinada a masa común no sitio de Outeiro, parroquia de Ribeira, no Concello da Estrada. (Expte. 4348/2020).

 

De acordo co establecido no artigo 110 do Regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 1372/1986, sométese a información pública dos interesados polo prazo de 20 días, durante o cal se poderán presentar reclamacións e suxerencias e que serán resoltas polo mesmo órgano municipal.

 

Información pública do Convenio coa Sociedad Deportiva Río Ulla

09 Febreiro 2021

Mediante Decreto desta Alcaldía de data 17 de setembro de 2020 aprobouse o Convenio coa Sociedad Deportiva Río Ulla para destinar durante un prazo de 20 anos as instalacións que posúen na Praia Fluvial ao interés xeral, como zona de ocio e esparcimento (praia fluvial, zona de xogos, lecer, actividades culturais, etc.).

 

O que se somete a información pública, por un prazo de 20 días, contado a partires do día seguinte da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra, aos efectos de presentación de posibles alegacións.

 

Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións relativo á finca radicada na parte posterior da Estación de Autobuses de A Estrada

05 Febreiro 2021

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 13.05.19, adoptou, entre outros, o acordo de aprobar inicialmente o documento do Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións relativo á finca radicada na parte posterior da Estación de Autobuses de A Estrada ( ref. cat. 36017A104001130000RH ou rexistral núm. 60.854 ), asinado pola arquitecta, Dna. Beatriz Abel Pazos, de data setembro de 2018, presentado por Gas Galicia SDG, S.A. en formato dixital o día 19.12.18 ( r.e. núm. 10.761 ).

 

Plan Especial para a fixación de aliñación na finca núm. 527 Z.C.P. de San Miguel de Barcala

05 Febreiro 2021

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 28.09.20, adoptou, entre outros, o acordo de aprobar inicialmente o documento do Plan Especial para a fixación de aliñación na finca núm. 527 Z.C.P. de San Miguel de Barcala, asinado pola arquitecta, Dna. Beatriz Abel Pazos (visado en data 10/08/2016) e o anudado Documento Técnico que incorpora as aliñacións no núcleo 07/05 Paraño, asinado por igual arquitecta, en data outubro de 2018 (sen visar); promovido por Dna. Eva María Fariña Dios.

 

Plan Parcial de Ordenación do sector de solo urbanizable delimitado SUD-R06 Avenida de Vigo

14 Xullo 2020

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 22.06.20, aprobou inicialmente o Proxecto de Urbanización para o desenvolvemento urbanístico e edificatorio do Plan Parcial de Ordenación do sector de solo urbanizable delimitado SUD-R06 Avenida de Vigo.

O apuntado Proxecto de Urbanización sométese a trámite de información pública, para xeral coñecemento, polo prazo dun mes computable a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1