Programa de Termalismo do Imserso 2023

07 Decembro 2022

 

Os prazos de presentación de solicitudes son os seguintes:

 1. Para os turnos dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: hasta o día 9 de xaneiro de 2023.
 2. Para os turnos dos meses de septembro a decembro: hasta o día 15 de maio de 2023.

 

Os requisitos son os seguintes:

 1. Podrán participar no Programa de Termalismo del Imserso, as persoas residentes en España, que reúnan algún dos seguintes requisitos:
  1. Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do Sistema de Seguridade Social español.
  2. Ser pensionista de viudedade con cincuenta e cinco ou máis anos de idade do Sistema de Seguridade Social español.
  3. Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, con sesenta ou máis anos de idade do Sistema de Seguridade Social español.
  4. Ser persona asegurada ou beneficiaria do Sistema da Seguridade Social español, con sesenta e cinco ou máis anos de idade.
 2. As personas usuarias de prazas deben reunir os seguintes requisitos:
  1. Poder valerse por sí mesmo para realizar as actividades básicas da vida diaria (ABVD).
  2. Necesitar os tratamentos termais solicitados e carecer de contraindicación médica para a recepción dos mesmos.
  3. Alcanzar, de conformidade coa baremación establecida, a puntuación que lle permita acceder a un dos balnearios e turnos solicitados.
 3. Igualmente, poderán participar nos programas as persoas de nacionalidade española, que residan no extranxeiro, sempre que perciban unha pensión do Sistema de Seguridade Social español e conten coa idade esixida no punto primeiro, ou sexan persoas aseguradas ou beneficiarias do Sistema de Seguridade Social español, con idade igual ou superior a sesenta e cinco anos, de acordo co previsto no punto primero apartado d) e, en todos os supostos, reúnan o resto dos requisitos esixidos ás persoas usuarias no punto segundo.
 4. Tamén poderán ser persoas adxudicatarias das prazas, como acompañante, o cónxuxe ou, no seu caso, a parella de feito ou persoa coa que se constitúe unha unión estable e de convivencia con análoga relación de afectividade á conyugal, sen necesidad de que estos reúnan algún dos requisitos esixidos no punto primero e en todo caso, cumprindo os requisitos previstos no punto segundo a) e b).
  Asimesmo, poderán ser persoas adxudicatarias de praza, os/as fillos/as con discapacidade, en grao igual ou superior ó 45 por cento, siempre que o turno o disfruten con seus pais e se aloxen na mesma habitación.
 5. Os requisitos establecidos no punto 2 acreditaránse ó Imserso na propia solicitude mediante declaración responsable da persona usuaria dos tratamentos.
 6. En todo caso, a concesión das prazas por parte do Imserso, estará condicionada á dispoñibilidade das mesmas nos establecementos termaies.
 7. Solo se poderá dispoñer da praza cando se teña conformidade da mesma por parte do Imserso.

 

As solicitudes poderán presentarse no  Rexistro Xeral ou no departamenteo de Servizos Sociais do Concello de A Estrada.

 

Solicitude e relación de balnearios participantes por Comunidade Autónoma e prezos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1