Concello da Estrada

Anuncio información pública - Desafectación camiño público en Zona de Concentración Parcelaria de Lagartóns

18 de abril de 2024

O Concello Pleno, na súa sesión celebrada en data 01.02.2024, previos os informes e trámites preceptivos, aprobou inicialmente a desafectación do tramo de camiño público de titularidade municipal radicado entre as leiras núms. 60, 61 e agrupadas 62, 63 e 64 da Zona de Concentración Parcelaria de Lagartóns (de 142,00 m² de superficie), declarándoo provisionalmente como ben patrimonial en calidade de parcela sobrante.

Scroll ao inicio
Skip to content