Concello da Estrada

ANUNCIO da aprobación inicial do Estudo de Detalle para parcelas residenciais do ámbito SUD-R06-Avenida de Marín

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 13.11.2023, adoptou, entre outros, o acordo de aprobar inicialmente o documento do Estudo de Detalle para parcelas residenciais do ámbito SUD-R06-Avda. de Marín, redactado e asinado dixitalmente polo arquitecto, D. Alejandro Trigo Castro, en data 25.10.2023 (sen visado colexial).

Este acordo determina a suspensión do procedemento de outorgamento de licenzas de parcelación de terreos, edificación e demolición no ámbito do territorio obxecto do mesmo no caso en que as novas determinacións do mesmo supuxesen a modificación da ordenación urbanística vixente.

Scroll ao inicio
Skip to content