Anuncios

Plan Parcial de Ordenación do sector de solo urbanizable delimitado SUD-R06 Avenida de Vigo

14 Xullo 2020

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 22.06.20, aprobou inicialmente o Proxecto de Urbanización para o desenvolvemento urbanístico e edificatorio do Plan Parcial de Ordenación do sector de solo urbanizable delimitado SUD-R06 Avenida de Vigo.

O apuntado Proxecto de Urbanización sométese a trámite de información pública, para xeral coñecemento, polo prazo dun mes computable a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

Descargar información completa.

 

 

 

 

Proxecto de Compensación adaptado ao Proxecto de Ocupación de propietarios non adheridos ao ámbito

02 Xuño 2020

Asamblea Xeral da Xunta de Compensación do SUD-R06-AVENIDA DE VIGO, na súa sesión ordinaria celebrada en data 12.02.20, aprobou inicialmente o documento modificado e refundido do Proxecto de Compensación adaptado ao Proxecto de Ocupación de propietarios non adheridos ao ámbito (definitivamente aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 27.01.20)....

 

 

 

Anuncio desafectación tramo/anaco de camiño público radicado en Souto – San Miguel de Barcala

12 Novembro 2019

O Concello Pleno, na súa sesión celebrada en data 03.10.19, previos os informes e trámites preceptivos, aprobou inicialmente a desafectación do tramo/anaco de camiño público radicado en Souto – San Miguel de Barcala que de seguido se describe:

Descargar pdf.

 

 

 

 

Edito de publicación de sometemento a consulta pública

16 Outubro 2019

Este Concello pretende elaborar e aprobar a Ordenanza municipal de Venda Ambulante no Concello da Estrada, de conformidade coa Lei 13/2010, do 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia.

 

Co obxectivo de garantir a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas con rango regulamentario, e en cumprimento do disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP), con carácter previo á elaboración do proxecto ou borrador da Ordenanza, sométese a consulta pública previa para recabar a opinión dos cidadáns e organizacións máis representativas que potencialmente poidan verse afectados pola mesma, sobre unha serie de aspectos como son os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa, a necesidade e oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma e as posibles soluciones alternativas regulatorias ou non regulatorias.

 

En consecuencia, sométese a consulta pública previa á elaboración do proxecto ou borrador da Ordenanza municipal Reguladora de Venda Ambulante no Concello da Estrada.

 

Descargar información completa.

 

 

 

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1